VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Trả lời ý kiến của một số độc giả về quy định ưu đãi đầu tư trong khu công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa khuyến mại?

Xác định điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Giải đáp về thuế với hàng hóa đang trong quá trình giám sát bị tổn thất

 Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy đinh tại Điều 17 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

Một là, đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hai là, đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì doanh nghiệp tự xác định điều kiện ưu đãi thuế TNDN và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định dự án có thuộc hay không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Về việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, nhà đầu tư cần căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN theo từng thời kỳ và điều kiện thực tế đáp ứng để tự xác định điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm