VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước

Ngày 13/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.

Quy định mới về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước

Ngày 13/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước (NQNN) của ngân sách nhà nước (NSNN).

Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Chi phí sử dụng ngân quỹ của ngân sách nhà nước được thực hiện thế nào?


Theo đó, từ ngày 01/5/2019, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước được xác định như sau: Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước = số dư nợ tạm ứng vay x (0,10%)/30 x Số ngày tạm ứng vay thực tế trong tháng; Số ngày tạm ứng, vay thực tế trong tháng được tính từ ngày rút vốn hoặc ngày đầu tiên của tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng tính khoản chi phí sử dụng NQNN hoặc ngày liền kề trước ngày hoàn trả khoản tạm ứng, vay.

Về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn được xác định như sau: Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn = số dư nợ tạm ứng, vay quá hạn x (0,10%)/30 x 150% x Số ngày tạm ứng, vay quá hạn; Số ngày tạm ứng, vay quá hạn được tính từ ngày đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước mà không hoàn trả đến hết ngày liền kề trước ngày thực trả khoản tạm ứng, vay quá hạn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM