VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về công khai báo cáo tài chính nhà nước?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Quy định mới về công khai báo cáo tài chính nhà nước?

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/03/2017 quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước (TCNN); tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo TCNN; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo TCNN.

8 điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước

Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

Tăng sức hấp dẫn cho thị trường chứng khoán từ báo cáo tài chính

Tạo nền tảng pháp lý vững chắc thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ Nhà nước

Nghị định 25 quy định cụ thể về việc công khai báo cáo TCNN. Theo đó, nội dung công khai báo cáo TCNN bao gồm:

UBND tỉnh công khai các thông tin trong báo cáo TCNN tỉnh, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước; nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động TCNN; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính công khai các thông tin trong báo cáo TCNN toàn quốc, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động TCNN; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi toàn quốc; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Việc công khai báo cáo TCNN được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: Phát hành ấn phẩm, niêm yết, đăng trên cổng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn công khai báo cáo TCNN như sau: UBND tỉnh công khai báo cáo TCNN tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo TCNN tỉnh được báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh;  Bộ Tài chính công khai Báo cáo TCNN toàn quốc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo TCNN toàn quốc được báo cáo trước Quốc hội.

Nghị định 25/2017/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để lập báo cáo TCNN. Theo đó, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện gồm:

Các cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) cấp huyện; cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước cấp huyện; xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị mình, gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện.

Các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và gửi KBNN cấp huyện.

Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm về tính chính xác và thực hiện giải trình, hoàn thiện báo cáo này theo yêu cầu của KBNN cấp huyện. Thời hạn lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính: Trước ngày 30 tháng 4 của năm tài chính tiếp theo.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin lập Báo cáo TCNN tỉnh, như sau: Cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi NSNN cấp tỉnh; cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị mình hoặc do đơn vị mình quản lý, gửi KBNN cấp tỉnh.

 Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và gửi KBNN cấp tỉnh. Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm về tính chính xác và thực hiện giải trình, hoàn thiện báo cáo này theo yêu cầu của KBNN cấp tỉnh.Thời hạn lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính: Trước ngày 30 tháng 6 của năm tài chính tiếp theo.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để lập Báo cáo TCNN toàn quốc như sau: Cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi NSNN trung ương; cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước trung ương có trách nhiệm lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị mình hoặc do đơn vị mình quản lý, gửi KBNN.

Đơn vị dự toán cấp 1 trung ương có trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và gửi KBNN.Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm về tính chính xác và thực hiện giải trình, hoàn thiện báo cáo này theo yêu cầu của KBNN. Thời hạn lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính: Trước ngày 01/10 của năm tài chính tiếp theo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM