VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 316/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn thu điều tiết đối với sản phẩm xăng của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 2/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 316/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm xăng sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo quy định tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông tư, sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu.

Sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất bán cho Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các doanh nghiệp khác được phép mua sản phẩm xăng từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

Chứng từ làm căn cứ xác định không thu điều tiết đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm:

a. Bản phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương) về việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm xăng (nếu có).

b. Hợp đồng xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu; hợp đồng xuất khẩu của các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này được ký với công ty nước ngoài (trường hợp xuất khẩu qua thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm xăng từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật).

c. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

d. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Đối với trường hợp Công ty Bình Sơn không trực tiếp xuất khẩu thì hàng quý các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm xăng từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật có trách nhiệm sao gửi cho Công ty Bình Sơn bản sao các chứng từ nêu tại khoản này để theo dõi, quản lý khi kê khai tạm nộp khoản thu điều tiết...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Kể từ ngày 03/09/2016, trường hợp Công ty Bình Sơn đã thực hiện kê khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì công ty khai điều chỉnh và nộp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Kể từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ quy định về thu điều tiết đối với sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) quy định tại Thông tư này.

Thông tư này thay thế các Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 và số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 316/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm