Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

(Tài chính) Ngày 24/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 223/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Cùng chuyên mục