VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 51/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục

Ngày 23/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025.

Thông tư gồm 9 điều, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án).

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ở trung ương và địa phương tham gia triển khai thực hiện các nội dung của Đề án và các đối tượng thụ hưởng của Đề án.

Trường hợp Đề án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại và các nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình, đề án khác được các cấp có thẩm quyền phê duyệt có quy định riêng thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ và các văn bản hướng dẫn của các chương trình, đề án đó; nếu không có quy định riêng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2018. Các Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012; số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 51/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM