VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 201/QĐ-BTC:

Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

Ngày 12/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 201/QĐ-BTC về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính.

Quy chế gồm 9 chương, 33 điều và 6 phụ lục, quy định triển khai áp dụng Luật An toàn thông tin mạng, văn bản quy định, tiêu chuẩn liên quan và các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin và các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính.
Đối tượng áp dụng của Quy chế gồm:
- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính; Cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có kết nối vào mạng máy tính của ngành Tài chính;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3317/QĐ-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính; Quyết định số 627/QĐ-BTC ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính ban hành kèm theo Quyết định số 3317/QĐ-BTC ngày 24/12/2014.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 201/QĐ-BTC.
Có thể bạn quan tâm