VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 1617/QĐ-BTC:

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Ngày 18/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính bao gồm:
a) Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b) Một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
Họ, tên, chức vụ, điện thoại, email của Người phát ngôn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), trong thời hạn 12 giờ kể từ khi Bộ trưởng ký văn bản giao nhiệm vụ.
c) Người được uỷ quyền phát ngôn gồm: các Thứ trưởng Bộ tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan.
Người được uỷ quyền phát ngôn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chi.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính không phải là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được phép cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2584/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1617/QĐ-BTC.
Có thể bạn quan tâm