VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 1583/QĐ-NHNN:

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ

Ngày 27/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1583/QĐ-NHNN kèm theo Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy trình này hướng dẫn hoạt động thanh toán tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (gọi tắt là TPCP) niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Đối tượng áp dụng của Quy trình gồm:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Tổ chức thanh toán tiền trực tiếp và tổ chức thanh toán tiền gián tiếp đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ:

- Lập và gửi Thông báo thanh toán tiền/TPCP cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, Kho bạc Nhà nước;

- Lập và gửi Thông báo thanh toán tiền giao dịch TPCP cho ngân hàng thành viên thanh toán.

- Lập và gửi Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP cho Sở Giao dịch NHNN;

- Trao đổi, xác thực, đối chiếu các thông tin về thanh toán tiền giao dịch TPCP với Sở Giao dịch NHNN;

- Thực hiện chuyển giao TPCP ngay khi nhận được thông báo kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP từ Sở Giao dịch NHNN...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1583/QĐ-NHNN.
Có thể bạn quan tâm