Vai trò của liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Vai trò của liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Vấn đề phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng kinh tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ hơn 10 năm qua, với việc ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư. Dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng quá trình triển khai thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng cũng còn nhiều hạn chế. Bối cảnh này đòi hỏi cần thiết xây dựng và ban hành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho từng vùng để làm cơ sở cho các địa phương xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mình, thúc đẩy liên kết vùng, tránh hiện tượng các cấp chính quyền địa phương đều mong muốn “duy trì cơ cấu sản xuất khép kín” hay “phát triển kinh tế khép kín”.

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
Với mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đề ra nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Liên kết vùng không chỉ là “con số cộng”

Liên kết vùng không chỉ là “con số cộng”
Liên kết nói chung, liên kết Tiểu vùng Đồng Tháp Mười không phải là “con số cộng” của 3 tỉnh Long An - Đồng Tháp - Tiền Giang, mà sẽ tạo điều kiện, nền tảng cho 3 tỉnh phát triển nhanh hơn, cùng chia sẻ thông tin, lợi ích kinh tế để phát triển bền vững. HĐND các địa phương phải nâng cao vai trò giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng.

Tái cơ cấu kinh tế: Những vấn đề đặt ra đối với huy động và phân bổ nguồn lực

Tái cơ cấu kinh tế: Những vấn đề đặt ra đối với huy động và phân bổ nguồn lực
Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình phức tạp, lâu dài với nhiều nội dung có quan hệ mật thiết với nhau. Đối với Việt Nam, hiệu ứng của việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thời gian qua nhìn chung là khá tích cực, song cũng đang còn nhiều điểm hạn chế. Để khắc phục có kết quả những hạn chế đặt ra trong quá trình thực hiện tái cơ cấu đòi hỏi phải có những giải pháp mới, đồng bộ, nhất là đối với yêu cầu tăng cường hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực.

FTA: Cơ hội cho xuất khẩu giày dép

FTA: Cơ hội cho xuất khẩu giày dép
Việt Nam nằm trong tốp bốn nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới về số lượng, nhưng là nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới về giá trị, chỉ sau Trung Quốc. Sản phẩm giày dép của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 50 nước và vùng lãnh thổ.

Địa phương nào cũng có thể có cảng cạn

Địa phương nào cũng có thể có cảng cạn
Cảng cạn được coi là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí vận chuyển, giảm thời gian lưu hàng… Tuy nhiên, lâu nay cảng cạn vẫn chưa có được sự quan tâm mạnh mẽ.

Quyết liệt thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng

Quyết liệt thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Thái Lan đã “rót” 7,7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Thái Lan đã “rót” 7,7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam
Việt Nam là địa bàn đầu tư quan trọng trong khu vực của chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan. Đây là cơ hội rất lớn để Việt Nam thu hút FDI từ đất nước này.

Các vấn đề cản trở thu hút đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp

Các vấn đề cản trở thu hút đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp

Mặc dù liên tục được bổ sung, hoàn thiện theo hướng ngày càng hấp dẫn, song nhìn chung, các ưu đãi và hỗ trợ FDI trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp còn chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực nhiều rủi ro như nông nghiệp. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, định hướng thu hút FDI vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chưa được xác định rõ ràng và minh bạch, chưa thực sự hấp dẫn Nhà đầu tư nước ngoài.