VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Công ty chứng khoán nào có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX năm 2018?

Công ty chứng khoán nào có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX năm 2018?

Năm 2018, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, 3 công ty chứng khoán (CTCK) có thị phần môi giới lớn nhất là Công ty chứng khoán (CTCP) Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất quý IV/2018 lần lượt là CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Trong đó, CTCP Chứng khoán SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 9,8% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Như vậy, tính cả năm 2018, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất là CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, CTCP Chứng khoán SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,89% giá trị giao dịch toàn thị trường. Giá trị giao dịch của 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất năm 2018 chiếm 67,16% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Bảng 1. 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu  niêm HNX trong quý IV/2018

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

9.80%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.59%

3

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7.94%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

7.60%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

6.72%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

5.39%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.90%

8

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4.33%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.21%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

4.02%

 

Bảng 2. 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX trong năm 2018

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

11.89%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.16%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

8.58%

4

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

8.44%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.46%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4.96%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.93%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.52%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.74%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

3.48%

 

Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM quý 4/2018, chiếm 11,78% giá trị giao dịch toàn thị trường.

CTCP Chứng khoán SSI cũng là đơn vị dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM trong năm 2018, với thị phần chiếm 11,09% giá trị giao dịch toàn thị trường. 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu UPCoM năm 2018 chiếm 64,46% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Bảng 3. 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong Quý 4/2018:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

11.78%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.22%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

7.59%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

6.38%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

5.82%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.65%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5.61%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.49%

9

Công ty TNHH MTV chứng khoán Maybank Kim Eng

4.91%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.03%

 

Bảng 4. 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom lớn nhất trong năm 2018

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

11.09%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

10.41%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7.66%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

6.45%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.53%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.19%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5.07%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.55%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

4.53%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

3.98%

 

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý IV/2018, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, CTCP Chứng khoán Bản Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Năm 2018, trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), CTCP Chứng khoán SSI.

Bảng 5. 10 CTCK có thị phần môi giới Trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên HNX năm 2018

STT

Thành viên

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhóm có tỷ trọng trên 10%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Nhóm có tỷ trọng từ 5% đến 10%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Nhóm có tỷ trọng dưới 5%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

8

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

9

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM