VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Rà soát tin đồn liên quan đến giao dịch bất thường

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rà soát tin đồn liên quan đến giao dịch bất thường

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở giao dịch chứng khoán vừa được quy định tại Thông tư số 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/12.

Vì sao tiền vào chứng khoán phái sinh tăng đột biến?

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán huy động vốn mới để cấp margin - Dấu hiệu khan vốn hay cơ hội?

9 tháng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt 1.675 tỷ đồng

Theo đó, các sở giao dịch chứng khoán có 11 quyền và trách nhiệm thực hiện công tác giám sát. Trong đó, ban hành quy trình giám sát đảm bảo công tác giám sát có hiệu quả; giám sát hoạt động giao dịch, cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán trong phạm vi thị trường của sở; rà soát các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến các giao dịch bất thường; lập và gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà  nước (UBCKNN) báo cáo định kỳ, bất thường hoặc theo yêu cầu về các đối tượng giám sát. 

Thông tư cũng quy định trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN trong việc ban hành quy trình giám sát; quy chế phối hợp giữa UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký nhằm phát hiện, xử lý các hành vi giao dịch nội bộ, thao túng thị trường chứng khoán; yêu cầu các đối tượng giám sát báo cáo thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán. 

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin về số dư tài khoản của nhà đầu tư; cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán của quỹ đầu tư mà ngân hàng giám sát theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán có trách nhiệm hợp tác với UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu lý và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phối hợp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM