Lựa chọn nào của chính sách tiền tệ năm 2017?

Lựa chọn nào của chính sách tiền tệ năm 2017?
Đến thời điểm này, định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2017 đã định hình rõ. Trong đó, không có nhiều lựa chọn về ưu tiên, mà phải cùng lúc cân đối các mục tiêu đôi khi mâu thuẫn nhau.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh

Thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh
Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP.

Chứng khoán phái sinh: Vững kiến thức mới “chơi” được

Chứng khoán phái sinh: Vững kiến thức mới “chơi” được
Ông Trịnh Hoài Giang, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết, một hợp đồng tương lai đối với chỉ số VN30 dự kiến có mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu 40-50 triệu đồng. Ngoài vấn đề về tiền, nhà đầu tư cần có kiến thức vững mới nên tham gia thị trường này.

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao... là 3 nhóm chính sách được Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp xây lắp

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp xây lắp
Tình trạng hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ nhiều năm, thất thoát, lãng phí trong việc triển khai thi công các dự án còn diễn ra phổ biến trong các doanh nghiệp xây dựng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình, tiến độ thực hiện các dự án. Thực trạng này cho thấy, việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán đặt ra cấp thiết đối với các doanh nghiệp xây lắp hiện nay. Bài viết đưa ra một số trao đổi xung quanh việc tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tại các doanh nghiệp này.

Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC

Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC
Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và có tác động lớn đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Sự tăng trưởng của thương mại quốc tế trong nông nghiệp trước tiên phải kể đến sự đóng góp to lớn của thương mại nội ngành hàng nông sản. Thương mại nội ngành hàng nông sản được hiểu là việc đồng thời xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm trong cùng một nhóm hàng nông sản dựa trên phân cấp hàng hóa theo tiêu chuẩn phân loại hàng hóa quốc tế. Mục đích của bài viết là xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC.