VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nâng vị thế Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc

Phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong nước, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nguồn: internet.

Nâng vị thế Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc

Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ 1/2/2017, Việt Nam thực hiện thí điểm cấp thị thực cho công dân 40 nước

Thực hiện cơ chế một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế

Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan điện tử

Tăng thị phần hàng Việt

Theo đề án, phấn đấu hình thành khung kết nối hạ tầng theo chương trình tổng thể kết nối ASEAN.

Bên cạnh hạ tầng về giao thông, đề án cũng đặt yêu cầu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử.

Về chính sách phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong nước, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, bền vững.

Về chính sách phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông gắn với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông khu vực, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch tổng thể Công nghệ thông tin và Truyền thông ASEAN đến năm 2020 (ASEAN ICT Master Plan 2020) đã được Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 (TELMIN) diễn ra tại Đà Nẵng ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2015 thông qua.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM