VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ ghi thu, ghi chi các dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Các đơn vị KBNN thực hiện tốt phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc: “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ ghi thu, ghi chi các dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công văn số 5324/KBNN-KSC yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, xác nhận hạch toán ghi thu ghi chi bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước chủ động bước vào chặng nước rút

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên đạt gần 420.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi trên 513.138 tỷ đồng

Công văn số 5324/KBNN-KSC của Kho bạc Nhà nước (KBNN) nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”, KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung trong công tác kiểm soát chi, ghi thu ghi chi các dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

Theo đó, các đơn vị KBNN cần chủ động phối hợp đôn đốc chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án gửi hồ sơ kiểm soát chi, đề nghị ghi thu ghi chi ngay ra KBNN để làm thủ tục kiểm soát xác nhận, hạch toán ghi thu ghi chi khi đủ điều kiện theo quy định, không để dồn vào cuối năm mới gửi hồ sơ ra KBNN

Lãnh đạo KBNN cũng quán triệt các đơn vị KBNN thực hiện tốt phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc: “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của KBNN để rút ngắn thời gian kiểm soát chi; thực hiện kiểm soát chi, xác nhận hạch toán ghi thu ghi chi bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng hồ sơ chưa xử lý tại KBNN quá thời hạn quy định mà không có lý do, không thông báo cho đơn vị.

Năm 2019, các dự án có nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, chính quyền địa phương vay lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính, KBNN thực hiện kiểm soát xác nhận thanh toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn này theo quy định nếu có kế hoạch vốn được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

Đối với các dự án ODA vay ưu đãi thực hiện cơ chế ngân sách trung ương cấp phát một phần, vay lại của chính quyền địa phương một phần theo tỷ lệ, phần vốn chính quyền địa phương vay lại chưa được giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền hoặc giao chưa đủ cơ cấu theo tỷ lệ, KBNN thực hiện kiểm soát xác nhận thanh toán, ghi thu ghi chi phần đã được ghi kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền. Phần chưa được giao kế hoạch hoặc thiếu kế hoạch, KBNN ghi rõ trên giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư lý do từ chối do chưa có kế hoạch vốn được giao.

Đối với các dự án ODA vay ưu đãi thực hiện cơ chế ngân sách cấp phát một phần, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập vay lại một phần theo tỷ lệ, trường hợp phần ngân sách cấp phát chưa có kế hoạch vốn được giao hoặc thiếu kế hoạch vốn, KBNN thực hiện kiểm soát xác nhận giá trị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành phần vay lại theo đúng tỷ lệ vay lại.

Phần ngân sách cấp phát chưa có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hoặc thiếu kế hoạch vốn ghi từ chối trên giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư do chưa có kế hoạch vốn được giao hoặc thiếu kế hoạch vốn.

Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ độc lập không gắn với khoản vay thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, đối tượng kiểm soát chi qua KBNN thực hiện theo đúng hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Quy trình kiểm soát chi, ghi thu ghi chi nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong hệ thống KBNN. Các trường hợp khác chỉ thực hiện kiểm soát khi có hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Việc kiểm soát xác nhận, thanh toán trong phạm vi kế hoạch vốn (dự toán) được cấp có thẩm quyền giao.

Việc hạch toán ghi thu ghi chi đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ độc lập không gắn với khoản vay thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM