VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuẩn bị IPO hơn 468 triệu cổ phần Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện?

Tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bổ sung quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Mục tiêu lập quy hoạch phát triển điện lực nhằm dự báo nhu cầu tiêu thụ điện thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2045; nghiên cứu các phương án phát triển nguồn và lưới điện, lựa chọn phương án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt, có tính khả thi cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Quy hoạch phải đưa ra những đánh giá về tác động môi trường, lập Báo cáo môi trường chiến lược trong phát triển điện lực. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển ngành điện, tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững ngành điện.

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch là quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng.

Nguyên tắc lập quy hoạch phải đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải; ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển thị trường điện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực. Trong đó, việc phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM