VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ

Đó là một trong những nội dung của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/8/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Quy định về sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thanh toán dự án BT

Cơ sở pháp lý quan trọng về sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

6 nguyên tắc thanh toán Dự án BT bằng tài sản công

Bịt lỗ hổng tại các dự án BT

Xác định giá trị trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định, việc xác định giá trị trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT là giá trị quyền sử dụng đất và giá trị của tài sản trên đất xác định tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời, không thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi xác định giá trị trụ sở làm việc thanh toán.

Trong đó, với giá trị quyền sử dụng đất, trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp cho thuê đất, thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê, được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Đối với giá trị tài sản trên đất, thì tính kết quả đánh giá lại theo giá trị thị trường.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định, giá trị trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT được xác định tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không thay đổi từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tại thời điểm ký Hợp đồng BT. Trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị trụ sở làm việc thanh toán.

Giá trị trụ sở làm việc thanh toán thực tế là giá trị trụ sở làm việc thanh toán sau khi đã được điều chỉnh theo các Phụ lục Hợp đồng BT.

Thẩm quyền quyết định sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

Việc sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gồm các nội dung: Trụ sở làm việc để thanh toán; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ ký kết và thực hiện Hợp đồng BT; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thực hiện các thủ tục đầu tư và ký kết hợp đồng thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Với trụ sở làm việc thuộc trung ương quản lý thì cơ quan quản lý tài sản công của bộ, cơ quan trung ương lập hồ sơ đề nghị sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT theo quy định và trình bộ, cơ quan trung ương để xem xét, có văn bản gửi Bộ Tài chính để có ý kiến về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có trụ sở làm việc) để có ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, cơ quan trung ương tổng hợp, hoàn thiện và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT.

Đối với trụ sở làm việc thuộc địa phương quản lý thì Sở Tài chính lập hồ sơ đề nghị sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT theo quy định tại điểm c Khoản này báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT.

Trên cơ sở văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký Hợp đồng BT và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Từ đó, bộ, cơ quan trung ương (đối với trụ sở làm việc thuộc trung ương quản lý), Sở Tài chính (đối với trụ sở làm việc thuộc địa phương quản lý) đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất đối với trụ sở làm việc phù hợp với thời điểm quy định.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo ngày 16/8/2019, ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) khẳng định: Với những điểm mới trong Nghị định 69/2019/NĐ-CP thì những bất cập, tiêu cực về dự án BT mà dư luận phản ánh trong thời gian qua sẽ không còn cơ hội để phát sinh nữa. Nghị định này sẽ khắc phục triệt để những tồn tại bất cập trước đây, phù hợp với nền kinh tế thị trường, tôn trọng những cam kết của nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM