VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đề xuất tăng mức để lại từ thu phí sử dụng mã, số viễn thông cho tổ chức thu

Đề xuất tăng mức để lại từ thu phí sử dụng mã, số viễn thông cho tổ chức thu. Nguồn: internet

Đề xuất tăng mức để lại từ thu phí sử dụng mã, số viễn thông cho tổ chức thu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến công khai về Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

Thấy gì từ xu thế cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt tại các nước?

Sẽ mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức để lại trong khoản thu được từ phí sử dụng mã, số viễn thông của tổ chức thu.
Bộ Tài chính đề xuất, từ quý III/2017 đến hết quý II/2018, phí sử dụng mã, số viễn thông thu được, tổ chức thu phí được để lại 85% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
Đồng thời, số phí thu được còn lại (15%) được nộp vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Sau đó, từ quý III/2018, tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí quy định tại khoản này là 45% số phí thu được và nộp 55% vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định phí sử dụng mã, số viễn thông thu được, tổ chức thu phí được để lại là 45% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng. Số phí thu được còn lại (55%) được nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM