VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Số thu ngân sách của ngành Thuế đã đạt trên 88% dự toán

Ước thu lũy kế 11 tháng do ngành Thuế quản lý đạt 887.411 tỷ đồng, bằng 91,6% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Nguồn: Internet

Số thu ngân sách của ngành Thuế đã đạt trên 88% dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế số thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 22/11/2017 do ngành Thuế quản lý ước đạt 853.228 tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Tăng thuế suất nhập khẩu mặt hàng thép nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước

Ngành Thuế yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ thuế

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018

Nợ thuế của doanh nghiệp đã ‘chết’, ‘mất tích’ chiếm hơn 38%

Tổng cục Thuế thu ngân sách đạt gần 83% dự toán

Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 381.985 tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 471.241 tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán.

Ước thu lũy kế 11 tháng do ngành Thuế quản lý đạt 887.411 tỷ đồng, bằng 91,6% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trung ương lũy kế 11 tháng ước đạt 403.300 tỷ đồng, bằng 83% dự toán, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách địa phương ước đạt 484.111 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các khoản thu do Tổng cục Thuế quản lý có thu từ dầu thô, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu các khoản phí, lệ phí đạt số thu khá cao. Cụ thể, thu từ dầu thô ước lũy kế 11 tháng ước đạt 41.633 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại ước lũy kế 11 tháng ước đạt 53.694 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước; Thu các khoản phí, lệ phí do Tổng cục Thuế quản lý ước lũy kế 11 tháng ước đạt 7.380 tỷ đồng.

Ước thu ngân sách từ khối địa phương lũy kế 11 tháng đạt khoảng 300.593 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán. Trong đó, có 47 địa phương không có số thu điều tiết về ngân sách trung ương ước đạt 15.278 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán; 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương ước đạt 285.315 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán.

Căn cứ vào số thu ngân sách ước thực hiện 11 tháng qua đối với các nguồn thu và địa bàn, Tổng cục Thuế dự báo, trong tháng 12 có một số khoản thu ngân sách trung ương sẽ tăng cao như: Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, ước cả năm đạt khoảng 46.500 tỷ đồng, vượt 8.300 tỷ đồng so với dự toán; Thu từ các khoản phí ước đạt khoảng 1.050 tỷ đồng, ước cả năm thu đạt 8.430 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán, vượt 850 tỷ đồng so với dự toán được giao; Thu từ các khoản phí trong tháng 12 ước đạt khoảng 1.050 tỷ đồng, ước cả năm thu đạt 8.430 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán, vượt 850 tỷ  đồng so với dự toán.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để đôn đốc từng nguồn thu, các cục thuế phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà Tổng cục Thuế đã giao cho 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương tại Thông báo số 3126/TB-TCT ngày 11/9/2017 và Công văn số 4377/TCT-DT ngày 27/9/2017 đối với 47 địa phương còn lại.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp…) để đôn đốc, thu vào ngân sách những khoản thu thuộc ngân sách trung ương đã giao trong dự toán như: ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất của các cơ quan trung ương; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại.

PV.

Có thể bạn quan tâm