VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

(Taichinh) - Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng: Phải quyết liệt đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới để tạo đột phá trong quản lý của các đơn vị sự nghiệp công

Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo quy định.

Các Bộ sẽ thực hiện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP theo đúng lĩnh vực mình quản lý. Ví dụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ Y tế chủ trì xây dựng trong lĩnh vực y tế...

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý; hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp xác định số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân các năm trước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chủ trì ban hành các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý; sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM