VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tinh thần phát triển Chính phủ điện tử từ cơ quan tài chính địa phương

Sở Tài chính Hà Nội duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động tài chính.

Tinh thần phát triển Chính phủ điện tử từ cơ quan tài chính địa phương

Tinh thần phát triển nền Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số nhằm thực hiện Chính phủ điện tử theo chủ trương của Bộ Tài chính đã lan toả khắp hệ thống ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương. Hai trong số những Sở tài chính điển hình trong nỗ lực phát triển Chính phủ điện tử phải kể đến Sở Tài chính Hà Nội và Cần Thơ.

Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại hướng đến Kho bạc điện tử

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Ngành Tài chính tích cực phát triển Chính phủ điện tử

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành kho bạc số

Sở Tài chính Cần Thơ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin

Triển khai xây dựng nền Tài chính điện tử hướng tới Chính phủ điện tử, thời gian qua, Sở Tài chính TP. Cần Thơ đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Trong đó, Sở đã chú trọng triển khai đầy đủ và hiệu quả các phần mềm ứng dụng do Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cung cấp, chuyển giao như: phần mềm quản lý tài sản công; triển khai dịch vụ công mức độ 4 về lĩnh vực cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách… Nhờ đó, công tác quản lý tài chính ngân sách, giá cả trên địa bàn được Sở Tài chính Cần Thơ thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, chính xác.

Đồng thời, đơn vị đã đẩy mạnh sử dụng mạng nội bộ, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Ngành, với người dân và các tổ chức.

Để ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, Sở Tài chính Cần Thơ cũng thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức nói chung và cán bộ làm công tác công nghệ thông tin nói riêng trong cơ quan; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện cử cán bộ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn về công nghệ thông tin do Bộ Tài chính tổ chức.

Ngoài ra, Sở Tài chính Cần Thơ cũng định kỳ xây dựng kế hoạch đào tạo, cập nhật sử dụng các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý chuyên ngành cho cán bộ chuyên trách của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các đơn vị sự nghiệp và cán bộ kế toán xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian tới, Sở Tài chính Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính; ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp thường xuyên hàng năm đảm bảo các nhiệm vụ bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và mở rộng các hệ thống thông tin nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và duy trì bền vững các hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Sở Tài chính TP. Hà Nội: Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu cốt lõi chuyên ngành, số hoá hồ sơ tài liệu, xây dựng thành công cơ quan điện tử

Thời gian qua, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã quan tâm phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước xây dựng cơ quan điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Để triển khai thực hiện mục tiêu đề ra, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch 3 năm về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Thành phố.

Theo đó, Sở đã tập trung ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính như: triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các ứng dụng phần mềm phục vụ người dân, doanh nghiệp; hệ thống văn phòng điện tử…

Từ cuối năm 2016, Sở Tài chính đã xây dựng và ứng dụng Hệ thống Văn phòng điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ của Sở. Từ đó, giúp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công việc chuyên môn đến từng cán bộ, công chức đảm bảo nguyên tắc 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Đồng thời, rút ngắn quy trình xử lý văn bản, công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cán bộ, công chức thay đổi về tư duy, phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Sở Tài chính đã triển khai và duy trì 05/05 thủ tục hành chính áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố và Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến đảm bảo 100% qua mạng, đúng hạn theo quy định.

Đồng thời, Sở đã triển khai ứng dụng các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp báo cáo trong hầu hết các lĩnh vực chuyên môn; đặc biệt là việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu cốt lõi về lĩnh vực tài chính, coi đây là nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Hà Nội đã sử dụng phần mềm quản lý ngân sách xã, phần mềm quản lý tài sản công; hầu hết các cơ quan hành chính, sự nghiệp sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm quản lý tài sản công.

Nhằm nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động quản lý của ngành Tài chính, thời gian tới, Sở Tài chính TP. Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào hoàn thiện các cơ sở dữ liệu cốt lõi chuyên ngành, số hoá hồ sơ tài liệu và xây dựng thành công cơ quan điện tử góp phần xây dựng nền Tài chính điện tử và chính quyền điện tử của Thành phố.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM