VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dự kiến bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Dự kiến bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong quý I/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, đề xuất bãi bỏ 22 ngành nghề; sửa đổi 4 ngành nghề và bổ sung 3 ngành nghề trong Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện ban hành tại Phụ lục kèm theo Luật Đầu tư

Khuyến khích hộ kinh doanh phát triển theo năng lực

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý I/2019

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thế nào?

Nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Theo đó, Danh mục này ban hành kèm theo Luật Đầu tư (đang dự thảo sửa đổi), dự kiến thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 10/2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nghiên cứu, đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện năm 2018 (Dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2019) đang được thực hiện khẩn trương.

Theo rà soát sơ bộ về chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh của một số bộ cho thấy trung bình số điều kiện kinh doanh cắt giảm thực chất, thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới đạt hơn 30%.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Từ thực tiễn trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi. Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt.

Đồng thời, các bộ, cơ quan nganh bộ đẩy mạnh thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; tập trung một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng tiếp tục theo dõi, đánh giá độc lập thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết để đảm bảo những cải cách đem lại thay đổi thực chất cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM