VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế năm 2017

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5243/BHXH-ST gửi bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố về việc cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017.

Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ cho người lao động

Các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử phải có đủ chữ ký số

Quy định về bảo hiểm y tế đối với công an nhân dân

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dữ liệu quản lý thu bảo hiểm y tế của cơ quan BHXH quản lý, BHXH các cấp thống nhất danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 với các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan quản lý đối tượng bảo hiểm y tế, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc in mới,cấp mới và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng từ ngày 1/1/2017

Đối với những đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chuyển cho cơ quan BHXH, BHXH tỉnh tổng hợp danh sách, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo.

Các trường hợp này nếu đến 31/12/2016 chưa được cấp thẻ thì quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được đảm bảo kể từ ngày 1/1/2017 hoặc kể từ ngày Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực (riêng đối tượng cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng thì quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được xác định kể từ ngày nộp tiền).

Công văn cũng hướng dẫn riêng đối với những đối tượng quy định tại Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Trường hợp này trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các Sở, ngành có liên quan, trên cơ sở danh sách gửi Ủy ban Dân tộc để trình Thủ tướng Chính phủ, chuyển trước danh sách tham gia bảo hiểm y tế cho cơ quan BHXH. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì thực hiện in thẻ bảo hiểm y tế ngay để chuyển cho người tham gia.

PV.

Có thể bạn quan tâm