Những tiến bộ về kỹ thuật lập hiến trong Hiến pháp năm 2013

Những tiến bộ về kỹ thuật lập hiến trong Hiến pháp năm 2013

(Tài chính) Hiến pháp năm 2013 ra đời đã đánh dấu sự phát triển đối với nền lập pháp nước ta. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 đã có nhiều tiến bộ về kỹ thuật lập hiến.

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

(Tài chính) Giám sát và phản biện xã hội là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện nhiều năm nay. Song, với Hiến pháp năm 2013 và các quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị khóa XI, trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật hóa ở mức cao nhất.

Nhận thức mới về quyền con người và một bước tiến về kỹ thuật lập hiến

Nhận thức mới về quyền con người và một bước tiến về kỹ thuật lập hiến

(Tài chính) Hiến pháp sửa đổi năm 2013, trong chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có nhiều điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện (kỹ thuật lập hiến) sau đây:

Để thực thi quy định của Hiến pháp 2013 về bảo hiểm xã hội

Để thực thi quy định của Hiến pháp 2013 về bảo hiểm xã hội

(Tài chính) Hiến pháp 2013 với quy định tại Điều 34 đã mở rộng quyền đảm bảo bảo hiểm xã hội (BHXH) - quyền được tham gia và quyền được thụ hưởng BHXH tới mọi công dân, tạo ra khả năng che chắn tới mọi thành viên trong xã hội.

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tạo điều kiện đổi mới và phát triển toàn diện

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tạo điều kiện đổi mới và phát triển toàn diện

(Tài chính) Trên cơ sở lồng ghép chương II và III trong Hiến pháp năm 1992 với nhiều nội dung đổi mới sâu sắc và toàn diện, Chế độ kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi vừa tạo môi trường pháp lý hết sức thông thoáng khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực cho tất cả các thành phần kinh tế đua tài phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Triển khai Hiến pháp 2013: Cụ thể hóa nhiều nội dung về đất đai

Triển khai Hiến pháp 2013: Cụ thể hóa nhiều nội dung về đất đai

(Tài chính) Luật Đất đai được thông qua ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp được xem là đã cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp năm 2013. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.

Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững

Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững

(Tài chính) Một trong những nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 2013 là những nội dung được quy định tại Chương III và các chương có liên quan về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Những quy định này đã thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân ta về đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trên 3 trụ cột chính: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Đây là cơ sở hiến định, là bảo đảm về mặt chính trị - pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời kỳ mới.

 Hiến pháp (sửa đổi) - nền tảng phát triển kinh tế theo hướng đồng bộ và toàn diện

Hiến pháp (sửa đổi) - nền tảng phát triển kinh tế theo hướng đồng bộ và toàn diện

(Tài chính) Từ ngày 1/1/2014, Hiến pháp (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành, trở thành nền tảng chính trị – pháp lý để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Phóng viên đã phỏng vấn TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về vấn đề phát triển kinh tế trong mối quan hệ với tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp (sửa đổi).

Vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp

Vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp

(Tài chính) Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền của quốc gia, là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của Nhà nước. Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Các bản Hiến pháp này được ra đời trong những bối cảnh và thời điểm lịch sử nhất định nhằm thể chế hóa đường lối cách mạng của Đảng cho mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

Doanh nhân, doanh nghiệp trong Hiến pháp

Doanh nhân, doanh nghiệp trong Hiến pháp

(Tài chính) Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định: Doanh nhân, doanh nghiệp (DN) không chỉ được hiến định trong Khoản 3 Điều 51 của Hiến pháp mà nội hàm, tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cũng như khẳng định vai trò của doanh nhân, DN còn “thẫm đẫm” trong Chương kinh tế nói riêng và Hiến pháp nói chung.

Đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới

Đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới

(Tài chính) Nhân dịp kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp, đã có bài viết nhan đề: Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới. FinancePlus trân trọng giới thiệu bài viết cùng các bạn đọc.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới

(Tài chính) Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được xây dựng sau gần 30 năm tiến hành đổi mới ở nước ta, trong không khí dân chủ, pháp quyền, mở cửa và hội nhập nên chứa đựng nhiều nội dung và tinh thần mới; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững và chủ động hội nhập quốc tế; là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên trong thời kỳ mới.

Quyền kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi

Quyền kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi

(Tài chính) Trong bản Hiến pháp sửa đổi, quyền kinh tế được đề cập ở rất nhiều điều, khoản, mục, nhất là tại chương II. Bởi đó là một trong những nội dung quan trọng nhất của quyền con người và quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, được Nhà nước tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ, nhằm "Thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện" như Ðiều 3 và Ðiều 14 của Hiến pháp đã khẳng định.

Tuân thủ và chấp hành Hiến pháp trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

Tuân thủ và chấp hành Hiến pháp trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

(Tài chính) Ngày 8/12/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh về việc công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lệnh về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Hiến pháp 2013 và yêu cầu với quản lý tài chính công

Hiến pháp 2013 và yêu cầu với quản lý tài chính công

(Tài chính) Khi “phát triển giáo dục” và “phát triển khoa học và công nghệ” vẫn được xếp vào “quốc sách hàng đầu”, thì các ưu tiên phân bổ nguồn lực từ tài chính công luôn phải được quan tâm.

Đọc nhiều