tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/02/2014."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định mới về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: mof.gov.vn

Quy định mới về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/02/2014.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các DN 100% vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị DN theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP mà giá trị thực tế của DN thấp hơn các khoản nợ phải trả của DN.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu DN thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần.

Theo đó, DN 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các DN không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, DN tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu DN phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, sau khi bù trừ các khoản bồi thường (nếu có) mà DN tái cơ cấu vẫn còn lỗ lũy kế thì Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp với các chủ nợ tham gia tái cơ cấu xem xét, thực hiện tiếp việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho DN tái cơ cấu tối đa bằng số lũy kế.

Tuy nhiên, Công ty Mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ để tái cơ cấu DN 100% vốn nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu/cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của DN tái cơ cấu.

Ngoài ra, Công ty Mua bán nợ có trách nhiệm cử cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc để triển khai phương án tái cơ cấu theo phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Công ty và quy định của pháp luật.

Thông tư 194/2013/TT-BTC cũng nêu rõ, việc mua nợ để tái cơ cấu DN phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu DN theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư số 194/2013/TT-BTC tại đây.

Có thể bạn quan tâm