VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nguồn chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp được quy định thế nào?

Nguồn chi bổ sung thu nhập cho cán bộ của đơn vị được sử dụng từ Quỹ bổ sung thu nhập.

Nguồn chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp được quy định thế nào?

Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể những vướng mắc của bà Nguyễn Thị Hồng Thoa (Đồng Nai) về việc chi tăng thu nhập cho cán bộ của đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên.

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam

Trường hợp điều chuyển trở lại vị trí công chức

Bộ Tài chính giải đáp cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp

Theo Bộ Tài chính, chi tăng thu nhập cho cán bộ của đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên được quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tại Điểm 11, Mục 2 Phụ lục số 1 Hướng dẫn nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thì đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác phải quy định trích lập và sử dụng các quỹ, gồm: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi; Quỹ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trong đó, Quỹ bổ sung thu nhập để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.

Theo đó nguồn chi bổ sung thu nhập cho cán bộ của đơn vị được sử dụng từ Quỹ bổ sung thu nhập (trong phạm vi nguồn Quỹ bổ sung thu nhập được trích lập của đơn vị).


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM