VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu về những định hướng của ngành Tài chính nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2019 tại Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019.

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Ngày 13/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

Định hướng nghiệp vụ ngành Tài chính gắn với xu thế kinh tế số

74 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính: Một chặng đường vẻ vang

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính trong triển khai chuyển đổi tài chính số

Đồng bộ và toàn diện cải cách thủ tục hành chính ngành Tài chính

Quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước chặt chẽ

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ chủ trì tổ chức tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 2020.

Để thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị toàn thể các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, tài chính - ngân sách.

Theo đó, đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm tính ổn định, bền vững của ngân sách nhà nước phù hợp với quá trình hội nhập và các cam kết quốc tế đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân sách, trọng tâm là lĩnh vực Thuế, Hải quan, Chứng khoán, Kho bạc Nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ thị toàn Ngành quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước; cơ cấu lại nguồn thu, thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu, chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thu hồi nợ đọng thuế để phấn đấu tăng thu so với dự toán Quốc hội giao. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước và nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép; Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, thực hiện nghiêm Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả; Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực.

Toàn Ngành chủ động hội nhập tài chính quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc gia, phát triển an toàn thị trường tài chính, thực hiện tốt các cam kết quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Mở rộng hợp tác tài chính song phương, khu vực đa phương; tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 2020...

Thi đua hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao

Tại Chỉ thị số 02/CT-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tài chính coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường đoàn kết, tạo không khí phấn khởi và động lực mới, phấn đấu thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; quán triệt việc không tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2020).

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; Tập trung đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành từ năm 2016 đến nay, đúc kết bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, thiết thực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính.

Về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Bộ trưởng yêu cầu phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; Tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước từ năm 2016 đến nay, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Toàn Ngành tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộng về các ngày lễ lớn của đất nước và 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các cơ quan báo Ngành. Bộ trưởng yêu cầu, việc thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, động viên được sự nhiệt tình, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành gắn với việc phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị về tài chính - ngân sách của Ngành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính. Các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và lãnh đạo các cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia (2016 - 2020) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM