VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bao nhiêu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bãi bỏ?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bao nhiêu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bãi bỏ?

Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường chiều 9/11, Quốc hội đã nghe báo cáo về Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, đã bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Lệ phí cấp phép tư vấn đầu tư chứng khoán sẽ là 20 triệu đồng

Quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.

Điểm nổi bật đáng chú ý tại tờ trình Dự thảo luật này là bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư hoặc thiếu tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý nhà nước.

Đồng thời, bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư.

Tờ trình cũng nêu rõ, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư gồm 267 ngành, nghề thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh; tư pháp; công thương; lao động, thương binh và xã hội; giao thông vận tải; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch và đầu tư; y tế; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; ngân hàng.

Với nhiều nội dung đổi mới về điều kiện kinh doanh đã góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Do đó, những quy định mới về việc tập hợp và công bố Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo phương pháp chọn bỏ là một trong những cải cách quan trọng của Luật Đầu tư, góp phần đổi mới nguyên tắc áp dụng pháp luật, từ việc nhà đầu tư chỉ được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật cho phép sang nguyên tắc được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà Luật này không cấm.  

Như vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được Luật Đầu tư xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Điểm đáng lưu ý nữa là, theo tờ trình, hệ thống hóa một số ngành, nghề có cùng mục tiêu, tính chất và cơ quan quản lý để tránh trùng lặp, phân tán trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này. Theo đó, 29 ngành, nghề có nội dung trùng lặp đã được hợp nhất vào 19 ngành, nghề.

Theo những quy định mới về điều kiện kinh doanh, cập nhật, chuẩn xác hóa tên 18 ngành, nghề nhằm phản ánh chính xác, đầy đủ, minh bạch điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề này phù hợp với quy định tại các luật có liên quan cũng như thực tiễn quản lý nhà nước.

Như vậy, tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226  ngành, nghề (giảm 41 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành).

PV.

Có thể bạn quan tâm