VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều kiện để xét nâng lương trước hạn?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện để xét nâng lương trước hạn?

Theo khoản 1, Điều 1 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 của Chính phủ sửa đổi điểm a, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên.

Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

Khai sai đối tượng miễn thuế sẽ bị xử phạt?

Trường hợp nào được hoàn thuế khi chưa được khấu trừ?

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tính thuế thế nào?

Theo  Nghị định, việc có được xét nâng bậc lương trước thời hạn hay không phải đáp ứng điều kiện và đảm bảo tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị làm viêc.

Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích khen thưởng đạt một trong các hình sau:

Một là, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

Hai là, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng khen của UBND tỉnh 2 năm liên tục, Chiến sĩ thi đua cấp Sở, cấp Phòng 3 năm liên tục;

Ba là, Có sáng kiến cải tiến được công nhận;

Bốn là, Chủ trì đề tài, dự án cấp tỉnh hoàn thành đúng thời gian quy định, được nghiệm thu đề tài, được đánh giá ở mức khá trở lên.

Đồng thời, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích khen thưởng đạt một trong các hình thức sau:

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp Sở, cấp Phòng 2 năm liên tục.

Chủ trì đề tài, dự án cấp tỉnh hoàn thành đúng thời gian quy định, được nghiệm thu đề tài, được đánh giá ở mức đạt.

Cùng với đó, phải căn cứ quy định về tỷ lệ viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn theo điểm a, điểm e Khoản 1, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV trong một năm không quá 10% tổng số viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị, số lượng người lập thành tích xuất sắc, tỷ lệ giữa các cấp độ thành tích đạt được trong năm.

Như vậy, việc có được xét nâng bậc lương trước thời hạn hay không phụ thuộc phải đáp ứng điều kiện chung nêu trên và đảm bảo tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan quản lý trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị làm viêc.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM