VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] 8 nhóm giải pháp ưu tiên triển khai năm 2019

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo cáo của Chính phủ đề xuất 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2019.

[Infographic] Dự báo lãi suất của các ngân hàng trung ương

[Infographic] Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

[Infographic] Thương mại điện tử Đông Nam Á qua những con số

[Infographic] Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

[Infographic] Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

[Infographic] 8 nhóm giải pháp ưu tiên triển khai năm 2019 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM