Tín dụng tăng 6%, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất? Tính đến cuối tháng 6, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng nền kinh tế đạt trên 14,3 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Vậy, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?

Tín dụng tăng 6%, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?

Tính đến cuối tháng 6, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng nền kinh tế đạt trên 14,3 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Vậy, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?

Tăng trưởng tín dụng năm 2024 có thể đạt 14%

Tăng trưởng tín dụng năm 2024 có thể đạt 14%

Tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc trong những tháng cuối năm 2024 và đạt 14% cho cả năm dựa trên khả năng hấp thụ vốn mạnh trong mảng tài chính tiêu dùng, thẻ tín dụng, vay mua ô tô…
Tín dụng xanh: Trăn trở vốn lớn, cho vay dài

Tín dụng xanh: Trăn trở vốn lớn, cho vay dài

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Việt Nam đã, đang triển khai và cụ thể hóa tăng trưởng xanh thông qua các chính sách lớn như Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2050.