Agribank dư nợ được tập trung cho vay khu vực “tam nông”

Ngọc Quyết

(Tài chính) Trong những tháng cuối năm Agribank chủ động, linh hoạt điều hòa vốn cho các chi nhánh để mở rộng cho vay tăng dư nợ, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu vay nông nghiệp, nông thôn, chi phí sản xuất vụ Đông Xuân và các nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả.

Agribank dư nợ được tập trung cho vay khu vực “tam nông”
Những tháng cuối năm Agribank sẽ mở rộng cho vay, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu vay nông nghiệp, nông thôn

Tính đến 31/10/2012, tổng dư nợ cho vay của Agribank (cả ngoại tệ quy đổi VND) đạt 469.340 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 306.695 tỷ VND chiếm gần 70% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Dư nợ cho vay theo các chương trình đều tăng trưởng tốt so với cuối năm 2011: Cho vay thu mua, chế biến xuất khẩu thủy sản 23.437 tỷ đồng, tăng 2.960 tỷ đồng (tăng 14,4%); Cho vay ngành lương thực 15.449 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đồng (tăng 10,3%); cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê  9.204 tỷ đồng, tăng 646 tỷ đồng (tăng 7,5%); cho vay chăn nuôi 56.771 tỷ đồng , tăng 9.521 tỷ đồng (tăng 20%)…

Trong những tháng cuối năm Agribank chủ động, linh hoạt điều hòa vốn cho các chi nhánh để mở rộng cho vay tăng dư nợ, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu vay nông nghiệp, nông thôn, chi phí sản xuất vụ Đông Xuân và các nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Agribank thống kê kịp thời nhu cầu vốn chi phí sản xuất vụ Đông Xuân, nhu cầu vốn thu mua lương thực, cà phê… để bảo đảm cân đối vốn phù hợp, xử lý kịp thời những vướng mắc, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và hộ sản xuất…