Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

PV.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ban hành chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trọng tâm của chương trình là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của MTTQ Việt Nam.

Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của MTTQ Việt Nam được triển khai trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên bổ sung nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức mình.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động phải kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn;

Đồng thời, đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam.

Theo đó, chương trình hành động tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Cụ thể:

Thứ nhất, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cụ thể hoá bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ Việt Nam các cấp triển khai sâu rộng tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI của Đảng "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” và Kết luận của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về "Đổi mới công tác dân tộc, công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam”.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc phối hợp tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các vị tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trí thức;

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Thứ hai, tập trung vào việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu "Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đổi mới và nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” theo hướng bổ sung nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và đổi thành Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”...

Thứ 3, MTTQ Việt Nam nâng cao hiệu quả việc phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 tới các tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật phát huy quyền làm chủ của nhân dân để "Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam góp phần đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân.

Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ở Trung ương và các địa phương bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và tình hình nhân dân để lựa chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội…

Hai nhiệm vụ cuối cùng MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo hướng tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hoá…