Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương điển hình tiên tiến

PV.

Ngày 29/4/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 367-CV/BTGTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Bộ Tài chính.
Đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Bộ Tài chính.

Công văn nêu rõ, hướng tới kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) và chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện triệt để 6 nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kết hợp với tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung tuyên truyền bám sát Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW ngày 30/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016; Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chú ý nhấn mạnh giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

Hai là, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến của địa phương, ngành mình. Phát động phong trào học tập, thi đua với các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Ba là, tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi để tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan...

Năm là, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền các nội dung nêu trên. Chú trọng chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí do cơ quan, địa phương mình phụ trách đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Chủ động phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng cùng cấp và các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới; biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.

Sáu là, các cơ quan chủ quản, tổng biên tập các báo, đài ở Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giành thời lượng thỏa đáng, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhất là trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, hấp dẫn của các tin, bài; coi trọng việc mời các gương người tốt, việc tốt, điển hình tham gia các diễn đàn, tọa đàm; mở các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, sáng tác văn học, nghệ thuật, xây dựng các phóng sự, phim tư liệu về các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.