Bộ Y tế học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV.

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong Nghị quyết, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và gắn với thực tiễn của ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị sau Hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo, bí thư cấp uỷ các Vụ, Cục, đơn vị cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết để cụ thể hoá xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các Vụ, Cục, đơn vị và của ngành Y tế.

Cụ thể: Tiếp tục tập trung đổi mới hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng cao; Ưu tiên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát triển y học cổ truyền và kết hợp đông tây y.

Cùng với đó, tăng cường phòng chống bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao sức khỏe người dân;

Đẩy mạnh việc phát triển ngành dược và trang thiết bị y tế; đổi mới việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế và tăng cường hợp tác quốc tế; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe nhân dân và tiếp tục đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong cả nước, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; hướng tới bệnh viện xanh, sạch, đẹp, hiện đại…

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đãquán triệt những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về 6 nhóm vấn đề:

Đó là, đánh giá thời gian qua và mục tiêu trong thời gian tới; những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội; về quốc phòng an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng và chỉnh đốn Đảng; 06 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới của Nghị quyết Đại hội.

Các đảng viên trong Đảng bộ Bộ Y tế được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời các cán bộ, đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng trong đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đơn vị công tác.