Các cơ quan Trung ương tại miền Trung - Tây Nguyên học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

PV.

Ngày24/5, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ khối.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày, hơn 400 cán bộ, đảng viên của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đóng tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung nghiên cứu những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện:

- Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020;

- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng thời, tổ chức thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nghe báo cáo viên hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị: Các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nghiên cứu đóng góp nhiều ý, đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung các Nghị quyết lần này và có kế hoạch, hành động cụ thể cũng như nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Nghị quyết do Đại hội đề ra phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương cần phải triển khai đồng bộ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nắm chắc nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.