Cán cân tổng thể 2013 có thể thặng dư khoảng 3 tỷ USD

VnEconomy

Nằm trong các dự kiến một số cân đối lớn trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 sẽ được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp khai mạc vào cuối tháng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều con số đáng chú ý.

Cán cân tổng thể 2013 có thể thặng dư khoảng 3 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán cân tổng thể năm 2013 thặng dư khoảng 3 tỷ USD, con số này của 9 tháng năm nay là 8 tỷ USD, của năm 2011 là 2,65 tỷ USD, còn 2010 thâm hụt 3 tỷ USD.

Theo đó, GDP cùng với kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ tăng trong khi tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội sẽ giảm.

Tiêu dùng bình quân đạt 26,5 triệu đồng

Với dự kiến tốc độ tăng GDP của 2013 khoảng 5,5% , GDP theo giá thực tế dự kiến khoảng 3.375,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 426,7 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2012.

Tỷ lệ tích lũy so với tổng tích lũy – tiêu dùng cũng được dự kiến tăng từ 31,3% của năm nay lên 31,6%, trong khi tỷ lệ tiết kiệm trong nước so với GDP giảm từ 32,5% của 2012 xuống 29,7% vào năm sau.

Cũng giảm là tỷ lệ tiêu dùng cuối cùng trong tổng tích lũy – tiêu dùng, được dự báo từ 68,7% năm 2012 xuống 68,4% vào năm sau. Tiêu dùng bình quân đầu người sang năm đạt khoảng 26,5 triệu đồng, tăng khoảng 18,1%, hơn mức tăng của 2012.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước được dự báo tăng 10%, bội chi dự kiến 162 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% GDP (bằng 2012).

173,33 nghìn tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (giảm 7,6% so với ước thực hiện của năm nay) được nhấn mạnh là mới đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho đầu tư phát triển năm 2013.

Trong khi dự báo khả năng huy động vốn đầu tư phát triển nói chung vẫn cao hơn năm trước với khoảng 1.013,33 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 30% GDP (ước thực hiện năm nay khoảng 29,5% GDP).

Đáng chú ý là nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng tăng 26,7% so với ước thực hiện năm nay, với 95 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội.

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng được dự báo tăng 12%, ước đạt 205 nghìn tỷ đồng.

Lao động cả nước khoảng 53,7 triệu người, trong năm 2013 sẽ giải quyết việc làm cho 1,59 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4% là những con số nằm ở dự báo cân đối lao động và việc làm.

Cán cân thương mại thâm hụt 3,3 tỷ USD

Lĩnh vực xuất khẩu được dự kiến tăng 10% với tổng kim ngạch 124,3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) dự kiến khoảng 70 tỷ USD.

Cũng khoảng 70 tỷ USD là nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 52,2% tổng kim ngạch nhập khẩu được dự kiến đạt khoảng 134,2 tỷ USD, tăng 17,7% so với 2012. Như vậy, nhập siêu năm sau có thể là 9,9 tỷ USD, chiếm khoảng 8% kim ngạch xuất khẩu.

Lượng gạo xuất khẩu của 2013 được dự kiến trên 7 triệu tấn, trong điều kiện vẫn giữ diện tích trồng lúa khoảng 7,6 triệu ha, sản lượng khoảng 43,5 triệu tấn.

Các dự báo về xuất nhập khẩu cùng với dự kiến tăng trưởng GDP, thu hút vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng 2013 cán cân thương mại có thể thâm hụt 3,3 tỷ USD, cán cân vãng lai thâm hụt 5,5 tỷ USD, cán cân vốn và tài chính thặng dư 10 tỷ USD.

Cán cân tổng thể năm 2013 thặng dư khoảng 3 tỷ USD, con số này của 9 tháng năm nay là 8 tỷ USD, của năm 2011 là 2,65 tỷ USD, còn 2010 thâm hụt 3 tỷ USD, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.