Cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy

PV.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm học 2015-2016 triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 3/8.

Năm học 2015-2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác, chú trọng cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập; quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II.

Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của năm học 2015-2016, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao.Công tác đào tạo, bồi dưỡng được Học viện tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Quy mô đào tạo tăng hơn so với trước, với các loại hình đào tạo ngày càng đa dạng trong đó chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh cho cả học viên trong nước và học viên quốc tế.

Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được triển khai phong phú, đa dạng, gồm cả chương trình cấp nhà nước; các đề tài, dự án quốc tế; dự án sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, các nhiệm vụ liên kết nghiên cứu với các bộ, ngành, địa phương... đã hoàn thành đúng kỳ hạn và đạt được chất lượng tốt.

Học viện cũng đã xây dựng triển khai Kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, xây dựng và ban hành Chiến lược hoạt động khoa học của Học viện giai đoạn 2016- 2030; bổ sung, hoàn thiện Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và một số quy chế khác...

Song song với đó, Học viện đã chủ động và tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định vị thế của Học viện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những thành tích Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời, nêu một số vấn đề đặt ra với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm học 2016-2017.

Theo đó, 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, trước mắt đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam có trụ vững và đột phá, phát triển đi lên được hay không phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, vào đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có đức có tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây chính là yêu cầu đòi hỏi, là nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra đối với Học viện và các trường chính trị.

Học viện cần gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cần tập hợp, tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết nhất, trong đó nhận thức làm sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…

Học viện và các trường chính trị cần có giải pháp đột phá, thật sự đổi mới trong nghiên cứu lý luận, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận; đồng thời góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách.

Để giảng dạy ngày càng hiệu quả cao hơn, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, các bộ, giảng viên trong hệ thống nhà trường của Đảng phải nắm vững lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước nhằm giảng dạy có hiệu quả, xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, lý luận, trực tiếp tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.