Chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

(Tài chính) Ngày 08/05/2013, liên Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí đối với phu nhân/phu quân đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng mức sinh hoạt phí theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP.

Đối với trường hợp phu nhân/phu quân không thể đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm được hưởng 50% mức sinh hoạt phí quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/06/2013 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/10/2007. Các chế độ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng kể từ ngày 01/8/2012.

Mời download nội dung Thông tư liên tịch:  Thong tu liên tich so 01-2013-TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH.doc