Cục Thuế Hà Tĩnh quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7

Đức Thống

(Tài chính) Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế, Kho bạc tỉnh Hà Tĩnh và Ban quản lý Dự án Sắt Thạch Khê đã phối hợp tổ chức học tập quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 150 đảng viên thuộc 3 đơn vị.

Cục Thuế Hà Tĩnh quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7
Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tham gia ký kết thi đua hoàn thành dự toán được giao ngay từ đầu năm 2013

Hội nghị Trung ương 7 diễn ra từ ngày 2 đến 11/5/2013, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Tại Hội nghị, Trung ương cũng đã thống nhất cao và ban hành nhiều nghị quyết và kết luận quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã quán triệt với Hội nghị 5 chuyên đề về các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị gồm: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; ứng phó với công tác biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020 và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngoài 5 chuyên đề trên, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh cũng đã trình bày một số nội dung khác của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) như Báo cáo của Bộ Chính trị về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dưng Đảng hiện nay”.

Hội nghị đã bầu bổ sung các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ vào Bộ Chính trị; bầu bổ sung đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào Ban Bí thư cùng một số vấn đề quan trọng về quy hoạch Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; và chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị...

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh cũng đã đề nghị các đơn vị về triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đến toàn thể đoàn viên, hội viên và cán cộ công nhân viên lao động, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng luận trong cơ quan, đơn vị, đoàn kết nhất trí, nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 đã đề ra