Củng cố niềm tin vào Đảng

VIR

Sau 15 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thành công tốt đẹp.

Củng cố niềm tin vào Đảng
Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại phiên khai mạc, các nội dung được xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề lớn, hệ trọng đối với đất nước.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tình hình trong và ngoài nước để đề ra những quyết sách đúng đắn. Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng Đảng, kể cả việc quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu.

Điều đó đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và thái độ cầu thị, tự phê bình và phê bình nghiêm túc của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đó là cơ sở để củng cố sức mạnh của Đảng và niềm tin của nhân dân vào Đảng, bởi kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên; nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng. Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiết, là bài học sâu sắc bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, hơn lúc nào hết, đây là lúc càng phải siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hy vọng rằng, với khí thế mới, niềm tin mới từ thành công của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân, đưa đất nước ngày càng phát triển.