Đắk Lắk: Xác định trọng điểm và các khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV.

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 06-CTr/TU nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ yếu như: Tổ chức tốt việc tuyên truyền và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc. Xây dựng bộ máy Nhà nước các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững…

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cũng xác định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu trọng điểm và 3 đột phá chiến lược nhằm tạo những bước đi vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ nay đến năm 2020.

Trọng điểm thứ nhất, được ưu tiên là tập trung hỗ trợ mọi mặt như thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, xúc tiến việc làm, chính sách thuế… để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là các dự án chế biến sâu, sản phẩm nông sản chất lượng cao phục vụ xuất khẩu; công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp năng lượng gió, mặt trời, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung. Đối với phát triển thủy điện, chỉ tập trung khai thác bền vững các thủy điện đã vận hành và triển khai xây dựng đúng tiến độ, kiên quyết loại bỏ các dự án chậm triển khai và ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Trọng điểm 2, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị theo hướng ưu tiên trọng tâm là các công trình, lĩnh vực kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm phát huy nhanh hiệu quả kinh tế và quay vòng vốn; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các đô thị bằng các cơ chế linh hoạt, thu hút các dự án ưu tiên đầu tư của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế. Tập trung vào nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các tiểu vùng, công trình tưới nước, mạng cấp điện cho sản xuất. Phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân vùng Tây Nguyên, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Trọng điểm 3, phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững, trong đó tập trung xây dựng nhóm các sản phẩm du lịch độc đáo, có bản sắc riêng trên cơ sở hệ thống tài nguyên nhân văn sinh thái tương đối đa dạng của tỉnh, đặc biệt chú trọng xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch Đắk Lắk, xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu du lịch. Liên kết du lịch với các tỉnh trong vùng, tham gia hình thành cụm liên kết du lịch của vùng Tây Nguyên.

Trọng điểm 4, chuyển dịch chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu phát triển mới, trong đó tập trung phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, đúng vị trí chuyên môn.

Cùng với các trọng điểm trên, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xác định 3 khâu đột phá nhằm thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đột phá về chính sách: Xây dựng chính sách đào tạo nhân lực trong đó tập trung đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước; đào tạo lao động có trình độ ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

Đột phá về liên kết phát triển: Đề xuất và cùng với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên xây dựng cơ chế liên kết với các địa phương trong vùng bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ trong phát triển toàn vùng. Tăng cường quan hệ, hình thành các liên kết ngành dọc theo hướng chặt chẽ, bảo đảm tính đồng bộ ở các khâu, thông tin dự báo nhanh, chính xác đặc biệt với ngành, sản phẩm thế mạnh của tỉnh là cà phê.

Đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hình thành các cụm dịch vụ, kỹ thuật nông nghiệp nằm trong chuỗi liên kết các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các địa bàn, hướng dẫn mô hình sản xuất, liên kết đầu mối thu mua, bảo quản chế biến, kiểm định chất lượng sản phẩm.

Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ cho các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học tại địa phương theo hướng là trung tâm khoa học công nghệ dẫn đầu của vùng, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh để khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước hình thành thị trường khoa học công nghệ.