Thông tư số 31/2022/TT-BTC:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Ngày 08/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam