Kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã sớm xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền sát đúng thực tế và chỉ đạo cơ sở, các bộ phận có liên quan từng bước cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề cơ bản trong văn kiện dự thảo trình đại hội Đảng các cấp, các đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên vào các văn bản dự thảo; công tác nhân sự; thông tin về kết quả đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội, những thành tựu của ngành Tài chính qua 70 năm thành lập; nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của ngành từ Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, khối cơ quan Bộ, khối học viện, trường đào tạo bồi dưỡng…

Đặc biệt, từ nay đến trước Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đã và đang chú trọng tuyên truyền việc phối hợp chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu, chi NSNN năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao; tích cực thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước; Tăng cường việc quản lý chặt chẽ trong điều hành chi ngân sách nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN... Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đặc biệt chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ của toàn Ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng chất lượng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực; trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tập trung cao cho công tác dự thảo văn kiện đại hội

Để hướng tới một kỳ đại hội thành công, thời điểm này, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đang tập trung cao cho công tác dự thảo văn kiện đại hội các cấp, đặc biệt là dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến thời điểm hiện nay, văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo lần 3, và đã gửi xin ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và dự kiến sẽ tổ chức một cuộc hội thảo để tranh thủ ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trước khi hoàn thiện. Cùng với đó, 49 tổ chức cơ sở đảng cũng đã bắt đầu hoàn tất dự thảo văn kiện; Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo quyết liệt việc quan tâm đặc biệt đến chất lượng văn kiện đại hội đảng các cấp, việc xây dựng nội dung văn kiện phải có sự tham gia của các tổng cục, cục, vụ và các cơ quan, đơn vị trên mọi lĩnh vực của ngành Tài chính.

Làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy, chuẩn bị nhân sự tốt nhất phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Một trong những công tác được tập trung để chuẩn bị tốt là các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã và đang tích cực lựa chọn những cán bộ đảng viên có đủ tiêu chuẩn về năng lực công tác và phẩm chất đạo đức để tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới. Thực hiện Kế hoạch số 07- KH/ĐUTC, ngày 15/01/2013 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về công tác quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác quy hoạch cấp ủy của đảng bộ, chi bộ với các mục tiêu, tiêu chuẩn, đối tượng, yêu cầu về số lượng, độ tuổi, cơ cấu và trình tự thực hiện rõ ràng, đúng quy định theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên.

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã quy hoạch được cấp ủy viên các cấp, quy hoạch Ban Thường vụ; trong đó, tỷ lệ nữ được quy hoạch cấp ủy là 20,5%; tỷ lệ trẻ dưới 40 là 15,7%. Một số cấp ủy đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá cán bộ trong quy hoạch được luân chuyển đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt chuẩn bị công tác nhân sự đại hội như Đảng Ủy Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Tổng cục Dự trữ nhà nước…

Chủ động, tích cực triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã quy hoạch được cấp ủy viên các cấp, quy hoạch Ban Thường vụ; trong đó, tỷ lệ nữ được quy hoạch cấp ủy là 20,5%; tỷ lệ trẻ dưới 40 là 15,7%.

Ngay sau khi Bộ chính trị ban hành Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Bộ cũng đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 295-KH/ĐUTC, ngày 17/11/2014 về tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ban hành Quyết định thành lập 03 Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính; ban hành Kế hoạch số 37-KH/ ĐUTC, ngày 14/02/2015 về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Ban hành Kế hoạch tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 và hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Đến nay, Đảng ủy Bộ đã lựa chọn Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) là đơn vị tổ chức Đại hội điểm vào ngày 20 tháng 3/2015 để rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN đã tổ chức thành công.

Quyết liệt khắc phục hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước khi tổ chức Đại hội.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI. Cấp ủy các cấp cũng đã tiến hành việc kiểm tra, giám sát việc khắc phục những yếu kém, tồn tại đã chỉ ra sau 02 năm thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời chỉ đạo kiên quyết việc khắc phục những khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ (xử lý, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển lại cán bộ…). Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/ ĐUTC về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong ngành tài chính”, thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”… Qua đó, kịp thời xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng…Việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế ở các cấp ủy đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng để chuẩn bị đại hội các cấp thành công.

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Ngày 20/3/2015, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội điểm vào ngày 20/3/2015, tiếp theo đó 21 chi bộ trực thuộc cũng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 với đầy đủ 04 nội dung trong đó: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015, tham gia ý kiến góp ý cho văn kiện trình đại hội Chi bộ và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; bầu cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên...

Hiện nay, các chi bộ cơ sở và các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đại hội để Thường trực Đảng ủy Bộ phê duyệt và tổ chức đại hội trong thời gian từ nay đến hết tháng 5/2015; sau đó, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ luôn xác định: kết quả thành công của Đại hội đảng các cấp là nền tảng góp phần thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, trong năm 2015, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về xây dựng Đảng, nhất là việc khắc phục những yếu kém, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp Nghị quyết đã đề ra, đưa nội dung này vào báo cáo nhiệm kỳ trình đại hội các cấp.

Hai là, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp; Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, các cấp ủy cần cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên, xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ khóa mới và quy trình, phương pháp, giới thiệu, lựa chọn nhân sự. Tiến hành giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, với nhân sự lãnh đạo chính quyền các cấp; tập trung sự chỉ đạo của cấp ủy đối với những tổ chức đảng có tình hình phức tạp…

Ba là, cùng với việc chỉ đạo đại hội và tham mưu tổ chức đại hội đảng cấp mình, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung đóng góp ý kiến, tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần hoàn thiện các văn bản trình đại hội với chất lượng cao nhất, sát với thực tiễn, điều kiện của cơ quan, đơn vị và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bốn là, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/ TW, ngày 18/8/2014 của Bộ chính trị về “ Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; kết hợp với thực hiện Hướng dẫn số 29/HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp.

Năm là, tiếp tục động viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính

(Tài chính) Đại hội Đảng các cấp ở Đảng bộ Bộ Tài chính đang được triển khai mạnh mẽ, với tinh thần khẩn trương, tích cực ở tất cả các cơ sở đảng. Có được không khí sôi nổi này là do công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội các cấp đã được thực hiện xuyên suốt từ Đảng uỷ Bộ đến cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Xem thêm

Video nổi bật