Đề xuất thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Hà Anh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Quyết định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là Vietnam Stock Exchange (VNX). Trụ sở chính của VNX đặt tại Hà Nội.

VNX có chức năng, nhiệm vụ chính như sau: Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; giám sát thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; giám sát HoSE, HNX trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán…

Cơ cấu tổ chức bộ máy của VNX gồm: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Trường hợp Luật Chứng khoán có thay đổi thì cơ cấu tổ chức bộ máy của VNX thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Vốn điều lệ của VNX đến năm 2023 là 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ của HoSE là 2.000 tỷ đồng, của HNX là 1.000 tỷ đồng.

VNX hoạt động theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

VNX áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp của người quản lý và người lao động đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán…

Dự thảo Quyết định này đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (mof.gov.vn).