Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước

PV.

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đảng uỷ Ngoài nước đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2016.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng uỷ Ngoài nước nhấn mạnh:

Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều mặt; trong nước, tình hình phát triển kinh tế – xã hội có chuyển biến tích cực nhưng cũng có những khó khăn.

Hội nghị lần này nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận, triển khai công tác xây dựng đảng, công tác vận động, tập hợp quần chúng ở ngoài nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước.

Đảng bộ Ngoài nước hiện đang quản lý hàng nghìn đảng viên ở khắp các châu lục và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 27/5/2016, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 11 đồng chí.

Trong đó, có các đồng chí là Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Ngoài nước được Bộ Chính trị giao rất quan trọng. Cụ thể là: Lãnh đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh;

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, giải pháp lớn về công tác đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước; lãnh đạo làm tốt công tác vận động, tập hợp, giáo dục quần chúng, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước….

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Ngoài nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ngoài nước cần quan tâm làm tốt một số việc sau:

Một là, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước.

Hai là, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình trong nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ở ngoài nước.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương bảy khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”;

Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng giúp đỡ đồng bào ổn định đời sống, hoà nhập với nước sở tại, giữ gìn truyền thống yêu nước, bản sắc văn hoá của dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước.

Năm là, củng cố, kiện toàn cán bộ Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước, cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở ngoài nước đủ về số lượng, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình, khắc phục khuyết điểm, hạn chế nâng cao vai trò của Đảng ủy Ngoài nước.

TạiHội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.