Đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012

Theo Báo Hải Phòng

Ngày 24/7/2012 đồng chí Vũ Công Nhĩ - Cục trưởng Cục thuế thành phố Hải Phòng, Trưởng khối thi đua các cơ quan Quản lý kinh tế Thành phố đã chủ trì hội nghị sơ kết thi đua Khối các cơ quan Quản lý kinh tế 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của Sở, ngành đơn vị trong khối, cùng các đồng chí phóng viên Báo Hải Phòng, Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo An Ninh Hải Phòng dự và đưa tin.

Đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Thành phố nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức; giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, hiệu quả kinh doanh giảm sút; kinh tế đất nước và Thành phố chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã tác động không thuận đến sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng tới đời sống nhân dân Thành phố.

Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, của cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương, sự kết phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể Thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố, đồng thời hưởng ứng năm "Đô thị và an toàn giao thông", ngay từ đầu năm, các Sở, ngành trong Khối thi đua đã tổ chức phát động ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn khối, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012 do Trung ương và Thành phố giao.

Với chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, ngành trong Khối mang tính tổng hợp, có tác động ảnh hưởng lớn và sức lan toả đến các hoạt động chung của các Ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố. Do vậy, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở mỗi Sở, ngành trong khối đã xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Làm tốt chức năng tham mưu với Thành phố về lĩnh vực được phân công. So với các năm trước, 06 tháng đầu năm 2012 các Sở, ngành trong khối chủ động trong công tác tham mưu, bám sát chủ trương, kế hoạch để từ đó tham mưu có hiệu quả, thiết thực hơn. Sự kết phối hợp giữa các đơn vị trong khối được thực hiện thường xuyên, nhất là trao đổi thông tin để tăng cường quản lý Nhà nước theo ngành và địa bàn, tạo điều kiện cho mỗi Sở, ngành trong khối hoàn thành nhiệm vụ. Hầu hết các Sở, ngành trong khối đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao 06 tháng đầu năm 2012. Toàn khối đã phối kết hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Thành phố 6 tháng đầu năm.

Đại biểu các Sở, ngành phát biểu bổ sung một số giải pháp và thống nhất cao với phương hướng tổ chức phong trào thi đua tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2012. Đặc biệt phong trào thi đua phải gắn với việc triển khai bước 2 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.v.v. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị trong Khối nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV, các đề án “ Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020”, đề án “ Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020”, đề án “ Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020” và đề án “ Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn Thành phố” đây là những nội dung trực tiếp do các Sở, ngành trong Khối tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của các Sở, ngành trong khối để thiết thực góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2012.