Đội ngũ trí thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Pv.

Trong hai ngày 27 và 28/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đối tượng là lãnh đạo các hội khoa học và kỹ thuật, liên hiệp các hội và đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố phía Bắc, tại Hà Nội

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho đội ngũ trí thức.
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho đội ngũ trí thức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Quán triệt các Nghị quyết là đợt sinh hoạt sâu rộng có tầm ảnh hưởng quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết các đại biểu cần bám sát vào các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tập trung nghiên cứu kỹ những đặc điểm cơ bản tư tưởng chủ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Văn hiện Đại hội XII, so sánh với các nội dung của các đại hội trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trong các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong thực tiễn của Đảng. Đặc biệt là những lĩnh vực trong phát triển khoa học công nghệ.

Đồng thời, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển của đất nước trong 5 năm tới, nhất là những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực khoa học công nghệ đã được trình bày trong Văn kiện.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phạm Văn Linh yêu cầu: Sau hội nghị lần này, các đồng chí theo chức năng và trách nhiệm được giao tiến hành chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân, cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời các cấp ủy, các cơ quan đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đội ngũ trí thức khu vực phía Bắc cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức và người lao động trong cả nước.

Hội nghị đã tiến hành nghiên cứu 03 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Và dành thời gian thảo luận, trao đổi tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội...; đồng thời phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.