Dự kiến sửa đổi, bổ sung về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Để giúp Người nộp thuế (NNT) ngày càng thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ngày 10/11/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2010/TT-BTC hướng dẫn các Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 và số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Dự kiến sửa đổi, bổ sung về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Qua hơn một năm thực hiện, đến nay đã nảy sinh những bất cập cần được bổ sung, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quản lý thuế và phù hợp với thực tiễn. Vừa qua Tổng cục Thuế đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số  180/2010/TT-BTC hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, một số nội dung chính dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất: Về điều kiện thực hiện Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, NNT phải đảm bảo các điều kiện như: Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực (trừ trường hơpn nộp thuế thông qua các kênh giao dịch điện tử Internet, Mobile, ATM của ngân hàng); Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế, với tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Khi thực hiện thông báo điện tử, cơ quan Thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

Thứ hai: Về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận, NNT được thực hiện các Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ. Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của NNT chậm nhất 15 phút sau khi NNT hoàn thành việc gửi hồ sơ thuế điện tử.

Sau khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của NNT, cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử cho NNT.

Thứ ba: Về điều kiện thực hiện thu, nộp thuế điện tử. Các Ngân hàng thương mại (NHTM) được thực hiện thu thuế bằng phương thức điện tử phải có đủ các điều kiện như: Đáp ứng các điều kiện theo quy định về pháp luật về giao dịch điện tử; Có dịch vụ ngân hàng điện tử đảm bảo ghi nhận và truyền tải được đầy đủ thông tin về nộp thuế của NNT; Đã tham gia phối hợp thu NSNN, có phần mềm ứng dụng thu NSNN qua mạng và các giải pháp kỹ thuật về an toàn, bảo mật thông tin.

Thứ tư: Về chứng từ nộp thuế điện tử gồm các loại: Giấy nộp tiền vào NSNN dưới dạng điện tử theo mẫu qui định của Bộ Tài chính, có chữ ký số của NHTM; Bảng kê chứng từ nộp thuế dưới dạng điện tử do NHTM, Kho bạc Nhà nước lập, có chữ ký số của NHTM hoặc KBNN; Biên lai nộp NSNN in từ máy ATM có các thông tin chung về NHTM thực hiện dịch vụ thu NSNN qua thẻ ATM; tên NHTM, tên Chi nhánh, số quầy giao dịch; Các thông tin về NNT: mã số thuế, tên NNT, số thẻ, số tài khoản thẻ, số dư cuối, mục lục NSNN; Các thông tin liên quan đến giao dịch nộp thuế: thời gian thực hiện giao dịch (giờ, ngày, tháng, năm); tổng số tiền nộp NSNN; chi tiết số tiền nộp NSNN theo từng tiểu mục và chữ ký số của NHTM.

Dự kiến, sau khi lấy ý kiến tham gia của các địa phương và các Bộ, Ngành, đơn vị có liên quan, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ Tài chính ban hành trong thời gian sớm nhất để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế qua Giao dịch điện tử.