Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank tăng 1,2% trong quý I/2013

Ngọc Quyết

(Tài chính) Tính đến ngày 31/3/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 324.006 tỷ đồng, tăng 3.931 tỷ đồng (tăng 1,2%), chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank tăng 1,2% trong quý I/2013
Tính đến 31/3/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 324.006 tỷ đồng
Trong đó, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân đạt 248.634 tỷ đồng, tăng 3.153 tỷ đồng (tăng 1,3%).

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay các chương trình đều tăng trưởng tốt: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 24.644 tỷ đồng (tăng 3%); cho vay lương thực đạt 16.939 tỷ đồng, tăng 1.052 tỷ đồng (tăng 6,6%); cho vay chăn nuôi 61.169 tỷ đồng, tăng 1.757 tỷ đồng ( tăng 3%)…

Tăng trưởng tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, cho vay xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh, thực hiện thu mua tạm trữ lúa gạo, các chương trình của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.